Sercadis®

Fleksibilan kao i vaše potrebe

Superiorno suzbijanje pepelnice i čađave krastavosti jabuke

Mi u BASF-u dobro znamo koliko je vaš posao složen. Razvili smo Sercadis® - fungicid koji odgovara vašim potrebama i omogućuje vam da vodite svoj posao na način kako to vama odgovara.

Delovanje Sercadis® -a

Sercadis® je fungicid maksimalne snage u okviru SDHI grupe. Ima odlično delovanje na dve najznačajnije bolesti jabuke - čađavu krastavost i pepepelnicu. Vremenski uslovi sve više favorizuju i pepelnicu jabuke koja se javlja i na sortama koje spadaju u tolerantne (Zlatni Delišes, Braeburn...) a ne samo na osetljivim (Ajdared, Jonagold itd).

Zaštita jabuke Sercadis® fungicidom

Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)

Mali izbor fungicida za suzbijanje ove bolesti je sve veći problem. Uvođenje ovako snažnog fungicida predstavlja efikasno rešenje protiv pepelnice jabuke.

Čađava krastavost jabuke

"Venturija“ kod jabuke je najveći problem u proizvodnji. Zahvaljujući izbalansiranom pristupu, novim mehanizamima delovanja i nezavisnosti od temperatura, Sercadis® efikasno suzbija krastavost plodova

Dužina delovanja fungicida Sercadis®

Dužina delovanja zavisi najviše od novih porasta, pre cvetanja je to maksimalno 7 dana, a posle cvetanja maksimalno 10 dana – u pogledu „venturije“. Kada je u pitanju pepelnica jabuke delovanje je duže i iznosi i do 14 dana a kada je pritisak infekcije slabiji i do 21 dan, ali ovo ima manji značaj jer se tretmani planiraju na osnovu uslova za čađavu krastavost pa su češći.

Preporučujemo

U cilju borbe protiv rezistencije preporučujemo kombinovanje fungicida Sercadis® sa drugim fungicidima različitog mehanizma delovanja, odnosno, pre svega, sa „multi site“ proizvodima kao što su Delan® Pro,Delan® 700 WG, Polyram® DF.

Vodite računa o...

.... alternaciji različitih mehanizam delovanja i izbegavati uzastopne tretmane Sercadis®-om. Ako je proizvođač prinuđen da to uradi moguće je maksimalno jednom u sezoni i to obavezno u kombinaciji sa „multisite“ fungicidima (npr.Sercadis®+Delan® Pro).

Saveti za upotrebu Sercadis® fungicid

Kako zaštiti jabuku od bolesti?

Treba izbegavati kurativno delovanje na „venturiju“ (nakon infektivne kiše) kako se preparati ove grupe ne bi izlagali riziku od rezistencije. Kod pepelnice takođe treba delovati preventivno i tada su rezultati odlični. Deluje i na nižim temperaturama i uključenje Sercadis®-a u program pre cvetanja (prolećno prskanje jabuke) daje dobre rezultate. Zahvaljujući fleksibilnosti i manjoj zavisnosti od temperatura može se koristiti i pre i posle cvetanja, a ne više od 3 puta u sezoni. Nema negativnog uticaja na cvetanje i oplodnju jabuke.

Aktivna materija Xemium® (Fluksapiroksad)

Sercadis® sadrži 300g/l aktivne materije Fluksapiroksad koju je BASF zaštitio pod nazivom Xemium®

Xemium®

Efikasno suzbijanje bolesti pokrovnost lista/ploda je od esencijalne važnosti. BASF istraživači su na površini lista uočili intenzivnu re-distribuciju Xemium®-a pod uticajem vlage i padavina. Kristali aktivne materije obrazuju depoe na površini lista odakle se raspoređuju po površini, vezuju za voštano tkivo i usvajaju. U praktičnim uslovima ne može se računati na pomeranje naviše i zaštitu novih porasta, ali se može računati na dodatno snažno delovanje u slučajevima jakog pritiska infekcije što je i od ključnog značaja.

Izaberi inovativnost uz Xemium® – novu BASF aktivnu supstancu

Xemium®, prema načinu delovanja, spada u grupu SDHI inhibitora. Istoj grupi pripada i boskalid koji je BASF još 2003. godine uveo na tržište i predstavlja veliki uspeh kompanije. Upravo uspeh boskalida je i bio razlog velikog interesovanja za ovu grupu. Sada, od strane originalnih SDHI eksperata imamo novu, moćnu aktivnu supstancu namenjenu suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis i V.pyrina) kao i suzbijanju pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Zahvaljujući ovoj formulaciji, Sercadis® je odlično rešenje protiv čađave krastavosti i pepelnice jabuke.

Xemium® stiže do cilja brže i efikasnije nego drugi fungicidi SDHI grupe

Šta Xemium® čini posebnim u okviru SDHI grupe?

Ciljani enzim za ovu grupu je sukcinatdehidrogenaza. Do njega je teško stići jer je lociran duboko u unutrašnjosti mitohondrije i zaštićen čvrstim zidom oko ćelije. Postoji veliki broj lipofilnih i hidrofilnih barijera a za to Xemium® ima jedinstven odgovor: molekul Xemium®-a ima dva energetski pobuđena stanja sa različitim polaritetima – hidrofilno i lipofilno.

Lipofilno stanje je značajno za kretanje kroz voštane slojeve i membrane, a hidrofilno za kretanje kroz ćelijski zid i vaskularni sistem. To je razlog zašto se Xemium® kreće kroz sve barijere i najbrže dolazi do cilja u odnosu na slične molekule. Zahvaljujući jedinstvenim osobinama pruža odličnu i dugotrajnu preventivnu zaštiu od najznačajnijih bolesti jabučastog voća uz vrlo nisku dozu primene, tačnije, najnižu u okviru grupe.

Top