Home
Poljoprivreda

Kontakt

Stomp® Aqua

Herbicidi

Selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u sledečlrn usevima: crni luk, beli luk, šargarepa i kupus.

Prednosti primene

Sobzirom da je pendimetalin u preparatu Stomp® Aqua prisutan u mikro-kapsulama, tj. u obliku suspenzije kapsula (GS), ovaj preparat u odnosu na standardne preparate za iste namene i u istim usevima, pruža sledeče prednosti:

- bolje i duže dejstvo herbicida, fleksibilnija primena, bolji ekološki profil, niži napon pare (manja isparljivost), manja obojenost, bolja stabilnost skladištenja na visokim temperaturama, bolja selektivnost.

Opšte informacije

Naziv Stomp® Aqua
Formulacija Suspenzija kapsula (CS)
Aktivna materija 455 g/l Pendimetalin
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Stomp® Aqua se može mešati sa preparatima na bazi sledećih aktivnih supstanci: dimetenamid-P, linuron, metazahlor, terbutilazin, topramezon, dikamba i fl ufenacet.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 - 3,0 l/ha U kupusu se primenjuje kao zemljišni herbicid, uz inkorporaciju, pre rasađivanja kupusa i pre nicanja korova.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 - 3,0 l/ha Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 2,5 l/ha Pre kretanja vegetacije Jednom u toku godine, na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,0 - 2,5 l/ha Šargarepa se tretira pre nicanja, preko zemljišta - po celoj površini.
Top