Home
Poljoprivreda

Stomp® Aqua

Herbicidi

Originalna formulacija za duže delovanje

Selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

Prednosti primene

1. snažno i bezbedno rešenje u povrću i voću (malina, jabuka)

2. bolji ekološki profil i nema bojenja prskalice

3. originalno - a ekonomično

Opšte informacije

Naziv Stomp® Aqua
Formulacija suspenzija kapsula (CS)
Aktivna materija 455 g/l pendimetalin
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Stomp® Aqua se može mešati sa preparatima na bazi sledećih aktivnih supstanci: flufenacet, oksifl uorfen, izoproturon, benazon, S-metolahlor, linuron, metazahlor, nikosulfuron, klodinafoproparžil i dimentenamid-P. Osim što se preparat Somp® Aqua može mešati, tj. kompatibilan je sa preparatima na bazi gore navedenih aktivnih supstanci, svako novo mešanje treba proveriti na malim površinama pre komercijalne upotrebe.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 - 3,0 l/ha U kupusu se primenjuje kao zemljišni herbicid, uz inkorporaciju, pre rasađivanja kupusa i pre nicanja korova.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 - 3,0 l/ha Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 3,5 l/ha Godinu dana nakon sadnje, u rano proleće, pre nicanja korova
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 3,5 l/ha Nakon setve, a pre nicanja useva
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 2,9 l/ha Pre kretanja vegetacije Jednom u toku godine, na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 3,5 l/ha Pre rasađivanja, bez inkorporacije
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 - 3,0 /ha Šargarepa se tretira pre nicanja, preko zemljišta - po celoj površini.
Top