Home
Poljoprivreda

Retengo®

Fungicidi

Fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, istovremeno je i regulator rasta suncokreta.

Prednosti primene

- pored fungicidnog delovanja ovaj preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke suncokreta i kukuruza, što rezultira povečanjem prinosa i otpornosti na sušu

- rešava problem najznačajnih bolesti suncokreta i kukuruza

- izuzetna selektivnost na gajenu biljku

Opšte informacije

Naziv Retengo®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 200 g/l piraklostrobin
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Aktivna supstanca piraklostrobin inhibira disanje (respiraciju) (QoL fungicid). Klasifikacija rezistetnosti (FRAC):11. Na taj način zaustavlja klijanje spora i sprečava rast micelije i sporulaciju. Faza klijanja spora je posebno osetljiva na piraklostrobin.

Retengo® deluje i na faktore stresa (suša i dr.).

Pored fungicidnog delovanja, preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke suncokreta, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na sušu.

Piraklostrobin se može mešati sa boskalidom i epoksikonazolom

Inkompatibilnost (neogućnost mešanja): Piraklosrobin se, kao strobilurin, ne sme mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa, i metidationa.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Kukuruzna pegavost 1,0 l/ha Od fenofaze početka rasta stabljike do faze kada su gornji i donji deo metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena (BBCH 30-65) Jednom u toku godine, na istoj površini.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Rđa 0,5 - 1.0 l/ha U fazi razvoja suncokreta od sedmog razvijenog lista do faze kada je seme na spoljnoj trećini glavice sive boje i dostiglo je krajnje dimenzije (BBCH 16-75) Retengo se u toku jedne godine može 2 puta primeniti na istoj površini sa razmakom između tretmana 21 dan
Top