Home
Poljoprivreda

Clearfield® Plus

Uvek stremimo najvišem!

Clearfield® Plus tehnologija je najmodernija zaštita od korova, koja kombinuje visoko prinosne hibride sa odličnom zaštitom od širokog spektra korova. Ovakva primena herbicida preko zemljišta i folijarno, obezbeđuje visoke prinose umanjujući zavisnost od vremenskih uslova. Herbicid koji se primenjuje u Clearfield® Plus tehnologiji je Pulsar® Plus .

BASF je u Srbiji 2004. godine uveo Clearfield® tehnologiju koja je ubrzo postala nezamenljiva u proizvodnji suncokreta. Do tada je bilo nemoguće na zadovoljavajući način suzbiti širokolisne korove u suncokretu kad iznikne i korov i suncokret. Istraživanja su nastavljena i otišla korak dalje pa je BASF zajedno sa oplemenjivačkom kućom Nidera 2006. godine, koristeći uobičajenu tehnologiju ustanovio gen CLHA Plus hibrida* koji je bio osnov za Clearfield® Plus tehnologiju.

*nije gmo (GMO)

Clearfield® Plus tehnologija suzbijanja korova

Clearfield® Plus tehnologija je jedan viši stepen tolerancije suncokreta na imidazolinone. Clearfield® Plus tehnologija se primenjuje isključivo kod Clearfield® Plus hibrida suncokreta i sastoji se od sledećih faza:

  • Preporučena primena tretmana posle setve a pre nicanja Wing®-P 3,5 l/ha.
  • Kada su širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, odnosno uskolisni u fazi pre bokorenja primeniti Pulsar® Plus u dozi 1,2 - 2,0 l/ha.

Jednostavna kontrola samoniklog suncokreta

Samonikli Clearfield® Plus hibridi suncokreta se lako mogu suzbijati sa herbicidima iz grupe sulfonil uree, koji mogu da suzbiju standardni suncokret. Suncokret koji sadrži CLHA Plus gen koji je otporan na imidazolinon ima sličnu osetljivost kao standardan suncokret, koji je osetljiv na sulfonilureeu. Clearfield® Plus hibridi nemaju ukrštenu rezistenciju na sulfoniluree.

Specifičnost Clearfield® Plus sistema i sigurnost

Clearfield® Plus oznaku mogu da imaju samo hibrdi suncokreta koji u ispitivanjima pokažu visoku tolerantnost na herbicid Pulsar® Plus do određene granice. Clearfield® Plus znak mora biti vidno istaknut na ambalaži. BASF zajedno sa semenskim kompanijama razviija Clearfield® Plus tehnologiju. Clearfield® Plus sistem kontroliše potencijalni hibrid, koji se tretira herbicidom Pulsar® Plus, da li je dovoljno siguran u proizvodnji. Ocenjivanje hibrida rade GAP sertifikovane kontolne ustanove i to četiri iz Mađarske, dve iz Francuske i jedna iz Španije. Kod svake kuće se boduje uticaj normalne i duple doze herbicida, odnosno upoređuju sa parcelama gde se mehanički uklanja korov. Upoređivanje se zasniva na prinosu zrna i na sadržaju ulja. Naziv Clearfield® Plus može da dobije samo hibrid koji bez fitotoksija izdrži duplu dozu herbicida.

Šta je „Plus”?

Šta za prozvođača znači „Plus” u Clearfield® Plus tehnologiji, kod zaštite korova u odnosu na već postojeću Clearfield® tehnologiju?

  • veći prinos i veća količina ulja po ha
  • veća efikasnost na korove sa herbicidom Pulsar® Plus koji sadrži inovativni ađuvant
  • oplemenjivačke kuće selektuju svoje najbolje hibride u okviru Clearfield® Plus tehnologije
  • Clearfield® Plus hibridi poseduju veću otpornost na imidazolinone
  • jednostavnije suzbijanje samoniklog suncokreta
  • veća sigurnost proizvodnje uz primenu Clearfield® Plus tehnologije

Top