Disklamer

1. Ovu Stranicu oržava kompanija BASF. Sva prava u vezi sa njom poseduje i zadržava kompanija BASF.

2. Stranica i softver koji su dostupni na ovoj Stranici pružaju se Korisniku kao što jesu, bez bilo kakvih (eksplicitnih ili implicitnih) garancija, obećanja ili jemstva u najširem smislu i u skladu sa propisima. Osim u slučajevima namerne zloupotrebe, kompanija BASF neće biti odgovorna za štete nastale u vezi sa korišćenjem ove Stranice. Kompanija BASF ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo koje indirektne, slučajne, posledične i posebne štete nastale u vezi sa korišćenjem ove Stranice.

3. Sve informacije o proizvodima ili druge informacije objavljene putem ove Stranice date su u skladu sa najboljim saznanjima kompanije BASF. Međutim, nijedna informacija, ukoliko to zakon dozvoljava, neće predstavljati garanciju, obećanje bilo koje vrste niti jemstvo kompanije BASF, niti ona oslobađa Korisnika od sopstvenih istraživanja i testiranja.

4. Opšti uslovi prodaje kompanije BASF neće biti menjani ovom Stranicom, njenim sadržajem, materijalima, informacijama, osim ako je drugačije navedeno u pisanom obliku.

5. Kompanija BASF može bez ikakve garancije da bilo kada i bez predhodne najave promeni i/ili ukine postojanje cele Stranice ili njenih delova po sopstvenom nahođenju i nije obavezna da aktualizuje Stranicu.

Top