Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Basagran®

Herbicidi

je selektivan, kontaktni herbicid

namenjen za suzbijanje jednoqodišnjlh i višegodišnjih širokolisnlh korova u većem broju različitih useva.

Prednosti primene

Brzo i sigurno delovanje na svim temperaturama.

Ne ostavlja rezidue.

Primena u velikom broju kultura.

Opšte informacije

Naziv Basagran®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon
Oznaka proizvoda Basagran_1L_17122014
Sigurnosno-tehnički list BASAGRAN

Ukoliko dođe do ranog skidanja useva ili preoravanja na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita, soja i lucerka.

Može izazvati ožegotine kod osetljivih sorti krompira.

Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive useve i zasade (vinova loza, voće, duvan, šećerna i stočna repa).

Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 2,0 l/ha, Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10cm. jednom, na istoj površini u istoj godini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Kukuruz - posle nicanja jednom, na istoj površini u istoj godini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 1,5 - 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 10cm jednom, na istoj površini u istoj godini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 1,1 - 1,2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Soja od 1-3 troliske. jednom, na istoj površini u istoj godini
Top