Home
Poljoprivreda

Passat®

Herbicidi

Herbicid sa protektivnim delovanjem.

Prednosti primene

- Polyrarn® DF je potpuno selektivan za sve gajene biljke u svim fenofazama njihovog razvoja. Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljnim preparatima

- nije otrovan za pčele i druge korisne insekte igrinje

- formulacija u obliku vodotopivih granula sprečava stvaranje prašine i njeno neželjeno udisanje tokom priprema za prskanje

Opšte informacije

Naziv Passat®
Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 40 g/l imazamoks
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj bolji) kod svih navedenih kultura, koje traje 3 - 10 dana i neam nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke.

Može se mešati sa drugim aktivnim materijama u cilju proširenja spektra delovanja, ali samo sa sredstvima namenjim za suzbijanje širokolisnih korova. Ne mešati sredstvima namenjenim za suzbijanje divljeg sirka. U slučaju primene u tank-miksu neophodno je predhodno proveriti kompatibilnost formulacija.

Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Ne mešati Passat® sa folijarnim đubrivima.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,2 l/ha Kada je usev u fazi razvijena tri trolista.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,2 l/ha Kada je usev u fazi 1-3 trolista.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,2 l/ha Od nicanja do faze tri para listova.
Top