BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
март 2019
Fungicidi

Delan® Pro

fungicid potektivnog i kurativnog delovanja, u obliku koncentrovane suspenzije –SC. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabučastog voća ( Venturia spp.) i za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne truleži (Guignardia bidwellii) vinove loze.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

 • veća otpornost na spiranje kišom
 • deluje preventivno i stimuliše otpornost biljke na bolest
 • veća učinkovitost protiv krastavosti
 • savremeni sastav SC koji osigurava ravnomerno nanošenje tokom primene
Kontakt

Kontakt

Delan® Pro je velika novina za BASF. Prvi put, kompanija BASF nudi vinogradarima pravi sistemični preparat.

Delan® Pro je jednostavno i efi kasno rešenje za suzbijanje bolesti vinove loze u svim vremenskim uslovima. U uslovima kada je pojava rezistencije jedan od ključnih problema Delan® Pro nudi suzbijanje šireg spektra bolesti uz već "ugraďenu" antirezistentnu strategiju.

Registrovan je za suzbijanje plamenjače (P.viticola), crne truleži (G.bidwellii) a u zemljama Južne zone i za suzbijanje eskorioze (Phomopsis viticola).

 
 

Višenamensko delovanje ditianona

Zbog njegovog višenamenskog delovanja, krastavost ne može da razvije rezistentnost na preparate sa ditianonom, mada se koristi već 50 godina

 • Ditianon remeti osnovne funkcije izvora energije gljivičnih ćelija (Krebsov ciklus)
 • Ditianon utiče na mehanizam zaštite gljivičnih ćelija od oksidacijskog stresa
 • Ditianon ometa stvaranje energije i metaboličke procese (glikoza, put pentoza-fosfata)

Kalijum-fosfonati

 • Kalijum-fosfonati su kalijumova so fosforove kiseline
 • Kalijum-fosfonati (KHP) su aktivna supstanca i so. Oni su mono kalijum-fosfonat i di kalijum-fosfonat.
 • Fosforasta kiselina je aktivni princip kalijum-fosfonata.

Fosfonati = fungicid

 • Fosfonati su soli fosforaste kiseline
 • Direktno fungicidno delovanje protiv krastavosti
 • Stimuliraju mehanizme odbrane u biljci
 • Biljke ih mogu koristiti kao izvor hraniva
 • Zbog svog efikasnog suzbijanja krastavosti, pepelnice, Phytophthorae i drugih bolesti kalijum-fosfonati su registrovani u EU kao fungicidna aktivna supstanca od 2013. godine

Način delovanja kalijum-fosfonata

Fosforasta kiselina je akivni princip kalijum-fosfonata. Primećeno je da delovanje fosforaste kiseline zavisi od dva različita mehanizma koji dodatno ograničavaju rast fitopatogenih gljivica:

 • direktno delovanje na uzročninka bolesti u ranim fazama rasta
 • posredno delovanje kroz indukovanje prirodnih odbrambenih mehanizama biljke

Fosforasta kiselina pokreće stimulaciju prirodnih mehanizama odbrane u biljkama

Delan Pro – pregled aktivnih supstanci za proaktivno suzbijanje

Ditianon

 • Višenamenska sktivna supstanca s vrlo snažnim preventivnim direktnim delovanjem
 • lipofilični kontaktni fungicid sa jakim vezivanjem na vosak – slaba pokretljivost – dobra postojanost u kišnim uslovima
 • spektar bolesti: krastavost

Kalijum-fosfonati

 • dvostruko preventivno delovanje protiv krastavosti: direktno suzbijanje uzročnika bolesti i posredno stimuliranje prirodnih odbrana biljke
 • hipofilični fungicid s brzim unosom (postojanost u kišnim uslovima) i distribucijom unutar biljke akropetalno i bazipetalno (potpuno sistemično) visoka pokretljivost

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Delan® Pro
Formulacija:Koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija:
 • 125 g/l Ditianon
 • 561 g/l Kalium Fosfonat

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Jabuka

Jabuka
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
2,5l/ha 35 dana Od faze kada je vidljiv zeleni listić koji okružuje cvetove pa do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale). 6x godišnje na istoj površini, uz interval između dva tretmana od 5 dana.

Kruška

Kruška
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
2,5l/ha 35 dana Od faze kada je vidljiv zeleni listić koji okružuje cvetove pa do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale). 6x godišnje na istoj površini, sa razmakom između tretmana od 5 dana.

Vinova loza

Vinova loza
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna trulež
Maksimalno 4,0 l/ha, i to : od 0,9-2,4 l/ha (53-61 BBCH) od 1,5-3,6 l/ha (do 71 BBCH) od 2,4-4,0 l/ha (od 71 BBCH), (u zavisnosti od intenziteta infekcije i faze razvoja zasada). 42 (u danima) Od faze kada je cvast jasno vidljiva do faze šarka bobica (faze 53-83 BBCH skale). Četiri puta na istoj površini u toku godine, sa intervalom između dva tretiranja od 10 dana.
Plamenjača vinove loze
Maksimalno 4,0 l/ha, i to : od 0,9-2,4 l/ha (53-61 BBCH) od 1,5-3,6 l/ha (do 71 BBCH) od 2,4-4,0 l/ha (od 71 BBCH), (u zavisnosti od intenziteta infekcije i faze razvoja zasada). 42 (u danima) Od faze kada je cvast jasno vidljiva do faze šarka bobica (faze 53-83 BBCH skale). Četiri puta na istoj površini u toku godine, sa intervalom između dva tretiranja od 10 dana.
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.